Strona Przedszkola

Aktualności


Dzisiaj jest: Środa
29 Czerwca 2022
Dzień Ratownika WOPR
Imieniny obchodzą
Benita, Piotr, Paweł
Do końca roku zostało 186 dni.
Zodiak: Rak

Statystyki:

5502175
Dziś
Wczoraj
Ten Tydzień
Ostatni Tydzień
Ten Miesiąc
Ostatni Miesiąc
Razem
131
78
414
5498301
7943
7289
5502175

Twój IP: 44.201.96.43
Śr17932ś 29UTC4930: %2022-%06-%29 %07:%Cze:%th

BIP ZSP Przyborów

Misja, Wizja

MISJA PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W PRZYBOROWIE

 

Jesteśmy szkołą:

 

 1. Kierującą się w wychowaniu młodego pokolenia miłością, uczciwością, odpowiedzialnością, patriotyzmem i kreatywnością we współdziałaniu nauczycieli i rodziców.
 2. Otwarta na potrzeby i oczekiwania naszych klientów.
 3. Zapewniającą optymalne warunki do intelektualnego rozwoju uczniów
   i tym samym przygotowującą do dalszego kształcenia.
 4. Umożliwiającą wszystkim uczniom osiągnięcie sukcesu.
 5. Oferującą szeroki wachlarz zajęć pozalekcyjnych, zapewniających atrakcyjne
  i pożyteczne spędzenie wolnego czasu.
 6. Posiadającą dobrze przygotowaną i ciągle podnoszącą swe kwalifikacje kadrę pedagogiczną.
 7. Uczącą szacunku i miłości do ,,Wielkiej” i ,,Małej” Ojczyzny.
 8. Kładącą nacisk na kulturę osobistą ucznia.
 9. Stwarzającą możliwości dialogu, kształcącą umiejętności słuchania innych
  i rozumienia ich poglądów.
 10. Której absolwenci są odpowiednio przygotowani do dalszego zdobywania wiedzy i umiejętności w gimnazjum.

WIZJA PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W PRZYBOROWIE

 

Szkoła naszych marzeń to taka, w której:

 

 1. Panuje życzliwa atmosfera oparta na kulturze osobistej nauczycieli, uczniów
  i rodziców, wzajemnym szacunku, akceptacji, pomocy i współpracy. Jest szkołą najmilszą, będącą ,, przepustką do szkolnego sukcesu”.
 2. Dąży się do wszechstronnego rozwoju ucznia oraz kształci się umiejętności wykorzystania zdobytej wiedzy, aby przygotować uczniów do życia
  w warunkach współczesnego świata.
 3. Uczy się dzieci szacunku do Narodu Polskiego, jego historii, tradycji
  i kultury oraz miłości do ,,Wielkiej i Małej Ojczyzny”.
 4. Nauczyciele mający na uwadze osobowy rozwój ucznia, podnoszą swoje kwalifikacje i wzbogacają swój warsztat pracy. Są kulturalni, sprawiedliwi, konsekwentni, cieszą się autorytetem u dzieci i rodziców. Życzliwym podejściem budzą ich zaufanie.
 5. Dyrektor jest dobrym pedagogiem, kulturalnym i życzliwym wobec dzieci, nauczycieli i rodziców. Tworzy właściwą atmosferę, jest sprawiedliwy
  i konsekwentny w postępowaniu. Potrafi sprawnie organizować pracę szkoły, wspierać nauczycieli w ich pracy, umie rozwiązywać konflikty. Jest dobrym gospodarzem, ma pomysł na pracę szkoły.
 6. W budowie systemu wartości wychowanków aktywny udział mają rodzice, współuczestniczą w podejmowaniu decyzji dotyczących życia szkoły.
 7. Kładzie się nacisk na kulturę osobistą ucznia, właściwe zachowania
  w stosunku do rówieśników i pracowników szkoły. Dzieci uczą się szacunku dla dobra wspólnego i poszanowania dziedzictwa kulturowego.
 8. Zapewnia się właściwe spędzanie wolnego czasu w ramach bogatej
  i atrakcyjnej oferty zajęć pozalekcyjnych .
 9. Kształci się postawę dialogu, umiejętność słuchania innych i rozumienia ich poglądów; umiejętność współdziałania i współtworzenia w szkole wspólnoty nauczycieli i uczniów.
 10.  Dziecko ma zapewnioną opiekę logopedy, psychologa, lekarza
  i pielęgniarki.
 11.  Dobrze wyposażone klasopracownie i bogaty księgozbiór zachęcają dzieci do zdobywania wiedzy oraz ich zainteresowania.

Wizerunek absolwenta
Publicznej Szkoły Podstawowej w Przyborowie.

 

 

   Absolwent PSP w Przyborowie to obywatel Europy XXI wieku, który:

a)     w swoim postępowaniu dąży do prawd.,

b)    jest świadomy życiowej użyteczności zdobytej wiedzy i umiejętności przedmiotowych,

c)      posługuje się sprawnie językiem obcym,

d)     wykorzystuje najnowsze techniki multimedialne,

e)     wie, gdzie szukać pomocy w rozwiązywaniu złożonych problemów,

f)       jest otwarty na europejskie i światowe wartości kultury.

  

   Absolwent PSP w Przyborowie to młody obywatel, który zna  historię, kulturę oraz tradycje swojego regionu i narodu.

 

   Absolwent PSP w Przyborowie to człowiek:

a)     umiejący rzetelnie pracować indywidualnie i w zespole,

b)     twórczo myślący,

c)      umiejący skutecznie się porozumiewać,

d)     umiejący stale się uczyć i doskonalić,

e)     umiejący planować swoją  pracę  i ją  organizować.

 

   Absolwent PSP w Przyborowie to człowiek tolerancyjny, dbający
o bezpieczeństwo własne i innych, aktywny, ciekawy świata, uczciwy i prawy, przestrzegający prawa, kulturalny, obowiązkowy, samodzielny, promujący zdrowy styl życia, altruista.

     

   Absolwent PSP w Przyborowie to człowiek wolny, zdolny do dokonywania właściwych wyborów, życzliwie nastawiony do świata i ludzi. 

 © Zespół Szkolno - Przedszkolny w Przyborowie