====================================================
Ogłoszenia !
======================================================================
„Wszystkiego, co naprawdę trzeba wiedzieć
o tym jak żyć, co robić, jak postępować
      nauczyłem się w przedszkolu”
            R. Fulgnon

Drodzy Rodzice!

Dziecko, to największy skarb. Radość i uśmiech dziecka są bezcenne.
Troska o prawidłowy rozwój dziecka towarzyszy nam każdego dnia.    
        Nasze przedszkole jest placówką otwartą na potrzeby dzieci,
wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom rodziców.
   Tutaj dziecko poprzez zabawę, która jest źródłem radości i przyjemności
uczy się i zdobywa nowe umiejętności.
W pracy z dziećmi stosujemy twórcze i atrakcyjne metody i formy.
W ramach zajęć dodatkowych oferujemy bezpłatnie:
religię, rytmikę, język angielski oraz kółka zainteresowań np.:
taneczne, plastyczno-techniczne, komputerowe, badawcze.
          Organizujemy dla dzieci atrakcyjne wycieczki, spotkania z teatrem, uroczystości z udziałem rodziców.
       
Naszą dewizą jest:
KIEDY ŚMIEJĄ SIĘ DZIECI, ŚMIEJE SIĘ CAŁY ŚWIAT!

W dniach od 11 lutego – 1 marca 2019 r. trwają zapisy
do Publicznego Przedszkola w Przyborowie na rok szkolny 2019/2020r.

Prosimy zainteresowanych rodziców o pobranie z przedszkola
lub strony internetowej 
„Wniosku o przyjęcie dziecka do Publicznego Przedszkola w Przyborowie
na rok szkolny 2019/20” i jego zwrot do 1 marca 2019r.


Z A P R A S Z A M Y !!!

DOKUMENTY DO POBRANIA:

* INFORMATOR DLA RODZICÓW

* KRYTERIA PRZYJĘCIA DZIECKA DO PRZEDSZKOLA

* TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO

* WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA

======================================================================


======================================================================

Dyrekcja, grono pedagogiczne i wychowankowie
Publicznego Przedszkola w Przyborowie
pragną serdecznie podziękować ludziom dobrego serca za życzliwość,
zrozumienie potrzeb dzieci i okazaną pomoc i wsparcie.
Szczególne podziękowania składamy
naszym dobroczyńcom:

* Pan Marek Buras z firmy Magneti Marelli
* Państwo Monika i Marek Gawlik
*Państwo Patrycja i Piotr Knych
* Państwo Marta i Marcin Ozga
* Pan Tomasz Tryba
* Właściciele restauracji Kafeja 29 w Dębicy

Wyrażając swą wdzięczność zapewniamy,
że zachowamy w pamięci każdy gest dobroci.


======================================================================
 Akcja "Razem na Święta"======================================================================


W roku szkolnym 2018/19 w naszym przedszkolu podejmowane są działania
 związane z obchodami 100 - lecia Odzyskania Niepodległości przez Polskę.
Celem działań jest: rozbudzenie w sercach przedszkolaków patriotyzmu
i miłości do Ojczyzny, budowanie tożsamości i wspólnoty narodowej,
zainteresowanie dzieci dziejami Polski i Polaków, przybliżenie w atrakcyjnej
i przystępnej formie polskich symboli narodowych. 


======================================================================
* WIECZORNICA PATRIOTYCZNA
ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU PLASTYCZNEGO
"Polskie symbole narodowe"


 galeria zdjęć ---> 
======================================================================
* III GMINNY KONKURS PIOSENKI PRZEDSZKOLNEJ
"Dla Niepodległej śpiewamy ..."


 galeria zdjęć --->  
======================================================================

W piątek 9 listopada 2018 r. Zespół Szkolno-Przedszkolny włączył się do akcji
„Rekord dla Niepodległej”.
O symbolicznej godz. 11.11 uczniowie i przedszkolaki zaśpiewali
4 zwrotki Hymnu Polski - Mazurka Dąbrowskiego włączając się tym samym
w ogólnopolskie obchody z okazji
100. rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę.


https://youtu.be/QMSmC02e77Y


======================================================================
* WARSZTATY  NIEPODLEGŁOŚCIOWE


 galeria zdjęć ---> 
======================================================================
* Grupa „Leśnych duszków” włączyła się w akcję BohaterON,
której celem jest pamięć o powstańcach warszawskich.
Dzieci wzięły udział z zajęciach obrazujących historię
i genezę Powstania Warszawskiego oraz tworzyły pocztówki
zaadresowane do powstańców.
Jesteśmy dumni z bycia Polakami!

      

     ==================================================

DROGI RODZICU!!!

Ostemplowane znaczki mają swoją wartość.
NIE WYRZUCAJ ICH DO KOSZA!
Nasze przedszkole włącza się do akcji
"Każdy znaczek wspiera misje"
organizowanej przez Referat Misyjny Księży Werbistów.

Inicjatywa trwa już od kilkudziesięciu lat
i trwać będzie nadal, gdyż jednoczy ludzi wokół
dobrej sprawy i pozwala zaangażować się każdemu,
bez względu na jego status społeczny, finansowy oraz wiek.

Co zrobić?
* Ostemplowany znaczek  z koperty lub pocztówki wyciąć
z  półcentymetrowym marginesem tak, aby go nie uszkodzić.
* Wycięty znaczek przynieść do przedszkola
i wrzucić do puszki wystawionej w korytarzu.

DZIĘKUJEMY!


                            

===================================================


Klauzula informacyjna

25 maja 2018 roku zacznie obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
 danych osobowych i w sprawie ich swobodnego przepływu (tzw. RODO).

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO (dla rodziców)
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych informuję, że:

    1.Administratorem Państwa danych osobowych oraz danych Państwa dzieci jest
Dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Przyborowie, zwany dalej administratorem.

2. Inspektor Ochrony Danych (IOD) Kontakt : iodmajewski@gmail.com

3. Dane osobowe przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego
rozporządzenie j/w o ochronie danych w celu realizacji zadań ustawowych,
określonych w Ustawie – Prawo oświatowe
z dn. 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 59 oraz Ustawy o systemie oświaty
z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 2198) w celu realizacji statutowych,
zadań dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych w placówce,
nie będą udostępniane innym odbiorcom.

4. Podstawą przetwarzania danych osobowych uczniów jest ustawa Prawo oświatowe,
ustawa o systemie oświaty, ustawa o systemie informacji oświatowej,
rozporządzenie MEN w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola,
szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej
oraz rodzajów tej dokumentacji, ogół aktów prawnych dotyczących
pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

5. Posiadacie Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania,
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych,
prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie
bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

6. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych.

7. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe
ze względu na przepisy prawa oświatowego j/w.

8. Dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany,
w tym również w formie profilowania. Profilowanie może odbywać się w szczególności
ze względu na wiek, płeć, poziom znajomości języka obcego lub wybrane zajęcia sportowe.

9. Dane osobowe uczniów będą przechowywane przez okres nauki
w Zespole – Szkolno-Przedszkolnym w Przyborowie 
oraz po tym czasie przez okres wskazany w przepisach szczególnych.


===================================================

Ogólne warunki ubezpieczenia EDU PLUS
====================================================

(c)Przedszkole Przyborów 2018