====================================================
Ogłoszenia !
====================================================

======================================================================

W poniedziałek 22.06 o godz. 16.00 w przedszkolu odbędzie się
zebranie, na które zapraszamy rodziców dzieci nowoprzyjętych.
Tematyką spotkania będzie organizacja nowego roku przedszkolnego 2020\21

======================================================================

Szanowni Państwo, informujemy, że dyżur wakacyjny przedszkola
zaplanowany jest na lipiec 2020 r.

Zapisy będą odbywać się od 02.06.2020 r. do 10.06.2020 r.
Dyżur organizowany jest dla dzieci rodziców pracujących,
którzy nie mają możliwości zapewnienia opieki dziecku.
W związku z COVID – 19 ilość miejsc na dyżur
jest ograniczona tj. 12 dzieci w grupie.
Praca placówki prowadzona będzie w reżimie sanitarnym
określonym przez Głównego Inspektora Sanitarnego (GIS),
a także zgodnie z wytycznymi  Ministra Zdrowia (MZ)
oraz Ministra Edukacji Narodowej (MEN).

W celu zapisu dziecka do przedszkola należy wypełnić i dostarczyć
deklarację w wyżej wymienionym terminie.
(Deklarację można  wysłać drogą elektroniczną lub doręczyć do przedszkola.)

Dokumenty do pobrania:

* Zgłoszenie rodziców /prawnych opiekunów
 dziecka do przedszkola w okresie wakacyjnym


* Zaświadczenie pracodawcy======================================================================
* Od dnia 25.05.2020 roku przedszkole wznawia działalność opiekuńczą
w reżimie sanitarnym zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministerstwa Zdrowia oraz Ministerstwa Edukacji.

*Wszystkie dzieci, których Rodzice złożyli deklarację w wyznaczonym
terminie zostały przyjęte.

* Przedszkole będzie działać w godzinach 7:00 - 16:00

* Dzieci uczęszczają do przedszkola wg godzin zadeklarowanych
w DEKLARACJI ZGŁOSZENIA WOLI UCZĘSZCZANIA DZIECKA
DO PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA W PRZYBOROWIE
W CZASIE EPIDEMII COVID-19

* Dzieci nalezy przyprowadzać do przedszkola w godz. 7:00 - 8:00

======================================================================


KOMUNIKAT DLA RODZICÓW DZIECI PRZEDSZKOLNYCH


Planowany termin wznowienia działalności Publicznego Przedszkola w Przyborowie to 25 maja 2020 r.
 po uzyskaniu pozytywnej rekomendacji Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w Dębicy.


Ministerstwo Zdrowia i Główny Inspektorat Sanitarny wprowadzili następujące ograniczenia:
- nie więcej niż 12 dzieci w grupie, z tym że minimum 4 m2 powierzchni w sali zajęć
na każde dziecko;
- preferencje dla Rodziców pozostających w zatrudnieniu, którzy nie mogą pogodzić
pracy z opieką nad dziećmi, w tym szczególnie: służba zdrowia, służby mundurowe,
pracownicy handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych.

W związku z powyższym w Publicznym Przedszkolu w Przyborowie obowiązują następujące zasady:

1.
Przedszkole zapewni opiekę dzieciom, w pierwszej kolejności dzieciom rodziców obydwojga pracujących, z których pierwszeństwo mają dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujących zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
2.

Rodzice, którzy deklarują potrzebę objęcia dziecka opieką, do 19 maja 2020 r. (wtorek) powinni złożyć DEKLARACJĘ ZGŁOSZENIA WOLI UCZĘSZCZANIA DZIECKA DO PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA W PRZYBOROWIE W CZASIE EPIDEMII COVID-19. Deklarację podpisaną przez obojga rodziców (do pobrania w załączeniu) można złożyć drogą elektroniczną na adres przyborowzsp@educzarna.pl lub włożyć do skrzynki wystawionej w holu przedszkola.
3.
Zgodnie z najnowszymi wytycznymi GIS w przedszkolu zostaje wprowadzony REŻIM SANITARNY oraz ZMIANA ORGANIZACJI PRACY. Wymagane będą stałe godziny przyprowadzania i odbierania dzieci, według deklaracji dostarczonej do przedszkola. Na tej podstawie dzieci będą przydzielone do grup (nie będzie obowiązywał dotychczasowy podział na grupy). Rodzice przyprowadzający dziecko do przedszkola muszą podporządkować się wprowadzonym rygorom epidemicznym wymienionych w "Oświadczeniu Rodzica/Opiekuna prawnego dziecka, które uczęszcza do Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Przyborowie w czasie pandemii COVID-19".
4.


Przedszkole zapewnia organizację opieki zgodną z wytycznymi MZ i GIS, ale nie gwarantuje pełnego bezpieczeństwa epidemicznego dla przyjętych dzieci.
5.


Oddanie dziecka pod opiekę placówki przez Rodziców pracujących nie jest obowiązkowe. Decyzja należy do Rodziców. W przedszkolu nauczyciele będą pełnić funkcję opiekuńczą w stosunku do wychowanków.

Prosimy zapoznać się z  poniższym dokumentem

PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA OBOWIĄZUJĄCA W ZSP PUBLICZNYM PRZEDSZKOLU
W PRZYBOROWIE W CZASIE EPIDEMII COVID-19


Dokumenty do pobrania / wydrukowania:
======================================================================

Dyrekcja ZSP w Przyborowie informuje, że z uwagi na brak możliwości
spełnienia wytycznych dotyczących BHP oraz szczegółowych wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego w przedszkolach
 i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych,
w których od dnia 6 maja można wznowić zajęcia opiekuńcze,
w porozumieniu z organem prowadzącym, działalność naszego przedszkola
 zostaje zawieszona do 24 maja 2020r.
Równocześnie przypominamy, że  kontynuowana jest edukacja
z wykorzystaniem metod i technik nauczania zdalnego.


           
                                    Dyrekcja ZSP w Przyborowie

======================================================================
#zostanwdomu

Drogi PRZDSZKOLAKU!!

Szanowny RODZICU!!!

Do 10 kwietnia 2020 roku przedłużeniu ulega zawieszenie zajęć dydaktyczno- wychowawczych w przedszkolu! W związku z powyższym zachęcamy
rodziców do korzystania z materiałów przygotowanych przez nauczycieli
do pracy z dzieckiem w domu. Zamieszczane będą systematycznie
w zakładkach każdej grupy, na stronie internetowej przedszkola (poniżej).
 Nauczyciele pozostają do Państwa dyspozycji.
Zachęcamy do kontaktu drogą mailową:


Marta Król-Kołodziej – martakkolodziej@interia.pl
Marta Gąsior – kgasior1@op.pl
Gabriela Kozioł - gabrysiaw86@gmail.com
Dominika Labak – labakdominika@gmail.com
Marzena Gawiec - marzenagawiec@wp.pl
Jolanta Domańska - jol-trans@wp.pl

Zachęcamy również rodziców do wspólnych zabaw i ćwiczeń w domu
mających na celu rozwijanie funkcji poznawczych poprzez:
układanie puzzli, granie w gry planszowe, wykonywanie prac plastycznych (rysowanie, malowanie, wycinanie, lepienie z plasteliny),
czytanie dzieciom książeczek, budowanie z klocków, muzykowanie,
 zabawy ruchowe. Zachęcanie dzieci do tych aktywności ma na celu
zapewnienie ciągłości działań podejmowanych w przedszkolu
 wspierających ich rozwój.


======================================================================

Materiały do pracy z dziećmi w domu:

KRASNALE
SKRZATY
SMERFY
LEŚNE DUSZKI

zabawy popołudniowe - Krasnale i Skrzaty
zabawy popołudniowe - Smerfy i Leśne Duszki

======================================================================

Szanowni Państwo!


Na podstawie Zarządzenia Nr 10/W/2020 Wójta Gminy Czarna
z dnia 11 marca 2020 roku w sprawie wprowadzenia
prewencyjnych zasad, związanych ze stwierdzonymi
przypadkami koronawirusa COVID-19
na terenie Rzeczypospolitej Polskiej korzystanie
z obiektu jest czasowo ograniczone.
Obiekt zamknięty do odwołania. 


============================================================================================================================================W ramach innowacji w przedszkolu powstał
"KLUB CZYTAJĄCYCH RODZICÓW",
którego członkami zostali:

rok szkolny 2019/20

* Pani Agnieszka Browska - mama Romana i Olka
* Pani Sylwia Stan - mama Zuzi
Pani Agnieszka Knych - mama Szymonka
* Pan Marcin Słomski -
tata Lenki i Marcela
* Pani Marzena Baum-Gruszowska
- mama Natalki
* Pani Sabina Kutrzuba -
mama Marlenki
*Pani Agnieszka Lachowicz -
mama Antosia
*Pani Paulina Radzik -
mama Kornelki

* Pani Grażyna Mastyj - mama Emilki
* Pani Anna Zegar - Kołeczek - mama Antosia

 galeria zdjęć ---> 

rok szkolny 2018/19

* Pani Magdalena Tokarczyk - mama Natalki
* Pani Iwona Nylec
-
mama Emilki
* Pani Marta Nowak -
mama Hani
* Pani Karolina Kruczek -
mama Mai
* Pani Monika Ciołek -
mama Adrianka
* Pani Monika Małek
-
mama Hubercika
* Pani Kasprzyk Anna - mama Nikolki
* Pani Kinga Wiktor - mama Hani
* Pani Barbara Włoch
- mama Jasia
* Pani Iwona Trela - mama Kingi
* Pani Irena Krzemińska - babcia Antosi
* Pani Anna Pikul - mama Wiktorii
* Pan Marcin Słomski - tata Lenki

* Pani Paulina Kochanowska - mama Hubercika i Adasia
* Pani Agnieszka Lachowicz - mama Antosia i Piotrusia
* Pani Joanna Wałęga - mama Filipa
* Pani Anna Szymaszek - mama Milenki
* Pani Katarzyna Koźlik - mama Sebastiana
* Pani Marta Patla - mama Julka
* Pani Monika Gawlik - mama Cypriana
* Pani Paulina Bartkowska - mama Frania
* Pani Jadwiga Poproch - mama Gabrysi
* Pani Barbara Rogowska - mama Jasia

 galeria zdjęć ---> 

======================================================================

W roku szkolnym 2019/2020 grupa „Krasnale” bierze udział w projekcie
„Moje zdrowie – moja siła, wielka moc”,
którego celem jest wychowanie zdrowego, aktywnego,
świadomego swoich możliwości i posiadającego umiejętność
współistnienia z przyrodą przedszkolaka.

======================================================================

Klauzula informacyjna

25 maja 2018 roku zacznie obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
 danych osobowych i w sprawie ich swobodnego przepływu (tzw. RODO).

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO (dla rodziców)
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych informuję, że:

    1.Administratorem Państwa danych osobowych oraz danych Państwa dzieci jest
Dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Przyborowie, zwany dalej administratorem,
z którym można się skontaktować w następujący sposób:
* listownie: Przyborów 136, 39-217 Grabiny
* za pomocą poczty elektronicznej: dyrektor@zspprzyborow.pl

2. Inspektor Ochrony Danych (IOD) Kontakt : m.kusek@czarna.com.pl

3. Dane osobowe przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego
rozporządzenie j/w o ochronie danych w celu realizacji zadań ustawowych,
określonych w Ustawie – Prawo oświatowe
z dn. 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 59 oraz Ustawy o systemie oświaty
z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 2198) w celu realizacji statutowych,
zadań dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych w placówce,
nie będą udostępniane innym odbiorcom.

4. Podstawą przetwarzania danych osobowych uczniów jest ustawa Prawo oświatowe,
ustawa o systemie oświaty, ustawa o systemie informacji oświatowej,
rozporządzenie MEN w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola,
szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej
oraz rodzajów tej dokumentacji, ogół aktów prawnych dotyczących
pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

5. Posiadacie Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania,
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych,
prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie
bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

6. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych.

7. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe
ze względu na przepisy prawa oświatowego j/w.

8. Dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany,
w tym również w formie profilowania. Profilowanie może odbywać się w szczególności
ze względu na wiek, płeć, poziom znajomości języka obcego lub wybrane zajęcia sportowe.

9. Dane osobowe uczniów będą przechowywane przez okres nauki
w Zespole – Szkolno-Przedszkolnym w Przyborowie 
oraz po tym czasie przez okres wskazany w przepisach szczególnych.


======================================================================
W roku szkolnym 2018/19 w naszym przedszkolu
realizowana jest innowacja pedagogiczna
"Mały Miś w świecie wielkiej literatury".OPIS INNOWACJI

======================================================================


Dyrekcja, grono pedagogiczne i wychowankowie
Publicznego Przedszkola w Przyborowie
pragną serdecznie podziękować ludziom dobrego serca za życzliwość,
zrozumienie potrzeb dzieci i okazaną pomoc i wsparcie.
Szczególne podziękowania składamy
naszym dobroczyńcom:

* Pan Marek Buras z firmy Magneti Marelli
* Państwo Marta i Marcin Ozga
* Pan Tomasz Tryba
*
Pan Grzegorz Gawle FHU Gregpol


Wyrażając swą wdzięczność zapewniamy,
że zachowamy w pamięci każdy gest dobroci.


======================================================================


======================================================================


DROGI RODZICU!!!

Ostemplowane znaczki mają swoją wartość.
NIE WYRZUCAJ ICH DO KOSZA!
Nasze przedszkole włącza się do akcji
"Każdy znaczek wspiera misje"
organizowanej przez Referat Misyjny Księży Werbistów.

Inicjatywa trwa już od kilkudziesięciu lat
i trwać będzie nadal, gdyż jednoczy ludzi wokół
dobrej sprawy i pozwala zaangażować się każdemu,
bez względu na jego status społeczny, finansowy oraz wiek.

Co zrobić?
* Ostemplowany znaczek  z koperty lub pocztówki wyciąć
z  półcentymetrowym marginesem tak, aby go nie uszkodzić.
* Wycięty znaczek przynieść do przedszkola
i wrzucić do puszki wystawionej w korytarzu.

DZIĘKUJEMY!


                            


===================================================
Ogólne warunki ubezpieczenia EDU PLUS
====================================================

(c)Przedszkole Przyborów 2019