• Bierzemy udział w konkursie „Ogródki ze smakiem”

  Zagłosuj na Nasze przedszkole w konkursie „Ogródki ze smakiem”
  i pomóż nam wygrać ogródek przedszkolny.

  Publiczne Przedszkole w Przyborowie bierze udział w konkursie organizowanym
  przez firmę Electrolux i wydawnictwo Bliżej Przedszkola,
  w którym do wygrania jest OGRÓDEK WARZYWNY.
  Żeby wygrać potrzebne są Państwa głosy!
  Można głosować codzienne do 11 kwietnia 2023r. za pomocą Facebooka.
  Zachęćmy członków rodziny i znajomych do głosowania.
  Każdy głos się liczy!
  Klikając w link należy odnaleźć Publiczne Przedszkole w Przyborowie i oddać głos.
  „Mamy nadzieję, że jesteście z nami i dzięki Wam zostaniemy wspaniałymi ogrodnikami.
  Żeby nasze marzenie się spełniało, głosujcie na nas, całą grupą, śmiało!” – Przedszkolaki
  z Publicznego Przedszkola w Przyborowie.

  https://www.electrolux.pl/local/ogrodki-ze-smakiem/#1520209

 • (brak tytułu)

  „Szkoła do hymnu”

 • (brak tytułu)

  https://www.gov.pl/web/szczepimysie/materialy-dla-mediow


 • Procedura Covid

  PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA OBOWIĄZUJĄCA W ZSP PUBLICZNYM PRZEDSZKOLU
  W PRZYBOROWIE W CZASIE EPIDEMII COVID-19

  obowiązująca od 1 września 2020r


 • (brak tytułu)

 • (brak tytułu)

 • (brak tytułu)

  DROGI RODZICU!!!

  Ostemplowane znaczki mają swoją wartość.
  NIE WYRZUCAJ ICH DO KOSZA!
  Nasze przedszkole włącza się do akcji
  „Każdy znaczek wspiera misje”
  organizowanej przez Referat Misyjny Księży Werbistów.

  Inicjatywa trwa już od kilkudziesięciu lat
  i trwać będzie nadal, gdyż jednoczy ludzi wokół
  dobrej sprawy i pozwala zaangażować się każdemu,
  bez względu na jego status społeczny, finansowy oraz wiek.

  Co zrobić?
  * Ostemplowany znaczek  z koperty lub pocztówki wyciąć
  z  półcentymetrowym marginesem tak, aby go nie uszkodzić.
  * Wycięty znaczek przynieść do przedszkola
  i wrzucić do puszki wystawionej w korytarzu.

  DZIĘKUJEMY!


                               


 • (brak tytułu)

  25 maja 2018 roku zacznie obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
  2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
   danych osobowych i w sprawie ich swobodnego przepływu (tzw. RODO).

  KLAUZULA INFORMACYJNA RODO (dla rodziców)
  Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
  z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych informuję, że:

      1.Administratorem Państwa danych osobowych oraz danych Państwa dzieci jest
  Dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Przyborowie, zwany dalej administratorem,
  z którym można się skontaktować w następujący sposób:
  * listownie: Przyborów 136, 39-217 Grabiny
  * za pomocą poczty elektronicznej: dyrektor@zspprzyborow.pl

  2. Inspektor Ochrony Danych (IOD) Kontakt : m.kusek@czarna.com.pl

  3. Dane osobowe przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego
  rozporządzenie j/w o ochronie danych w celu realizacji zadań ustawowych,
  określonych w Ustawie – Prawo oświatowe
  z dn. 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 59 oraz Ustawy o systemie oświaty
  z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 2198) w celu realizacji statutowych,
  zadań dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych w placówce,
  nie będą udostępniane innym odbiorcom.

  4. Podstawą przetwarzania danych osobowych uczniów jest ustawa Prawo oświatowe,
  ustawa o systemie oświaty, ustawa o systemie informacji oświatowej,
  rozporządzenie MEN w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola,
  szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej
  oraz rodzajów tej dokumentacji, ogół aktów prawnych dotyczących
  pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

  5. Posiadacie Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania,
  usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych,
  prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie
  bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

  6. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
  tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych.

  7. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe
  ze względu na przepisy prawa oświatowego j/w.

  8. Dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany,
  w tym również w formie profilowania. Profilowanie może odbywać się w szczególności
  ze względu na wiek, płeć, poziom znajomości języka obcego lub wybrane zajęcia sportowe.

  9. Dane osobowe uczniów będą przechowywane przez okres nauki
  w Zespole – Szkolno-Przedszkolnym w Przyborowie 
  oraz po tym czasie przez okres wskazany w przepisach szczególnych.


  Ogólne warunki ubezpieczenia EDU PLUS