• (brak tytułu)

  Przyłącz się do XXIV edycji akcji charytatywnej
  „Góra Grosza”!

  W naszym Przedszkolu po raz kolejny rusza akcja “Góra Grosza”. 
  Celem XXIV edycji ,,Góry Grosza” organizowanej przez Towarzystwo Nasz Dom
  jest zebranie funduszy na pomoc
  psychologiczną, rzeczową i specjalistyczną dla dzieci
  (w szczególności wychowujących się poza własnym środowiskiem rodzinnym) i rodzin.
  Głównym obszarem wsparcia jest:
  a) pomoc dla rodzinnej pieczy zastępczej
  b) pomoc dla instytucjonalnej pieczy zastępczej
  c) usamodzielnianej młodzieży z pieczy zastępczej
  d) programy dla rodzin zastępczych i adopcyjnych
  e) programy dla dzieci jak i dla osób z ich otoczenia
  f) lokalne programy w zakresie pomocy dziecku i rodzinie.
  Monety zbieramy  do 29.02.2024 r. do puszek przygotowanych na salach.
  Serdecznie zapraszamy do udziału w akcji!

 • (brak tytułu)

  „Szkoła do hymnu”

 • (brak tytułu)

  Tosia, Gucio, Czaruś i Puszek ruszyli w podróż do domów przedszkolaków, aby razem z dziećmi czytać ich ulubione bajki. To wszystko w ramach projektu edukacyjnego „Mały Miś w świecie wielkiej literatury”, którego celem jest promowanie czytelnictwa wśród najmłodszych.

 • (brak tytułu)

  Informacje dotyczące ubezpieczenia

 • Dzień Przedszkolaka

  Dzień przedszkolaka to ważna data.

  Nie tylko dla dzieci, lecz dla całego świata.

  Dzieci są ważne, każdy to powie

  z nich kiedyś wyrośnie dorosły człowiek.

  Więc wszystkim dzieciom życzyć dziś chcemy

  długich podróży, spełnienia marzeń,

  cudownych wrażeń,

  mnóstwo radości i wiele słodkości.

  Życzą dyrekcja, nauczyciele i pracownicy Publicznego Przedszkola w Przyborowie

 • Zbiórka kredek!

  Dołącz do akcji Fundacji Dom Kredek. Przynieś nam zużyte lub niepotrzebne kredki, a my prześlemy je dalej, aby stworzyć z nich piękne rzeczy na cele charytatywne.

 • Zebranie z rodzicami dzieci nowoprzyjętych na rok szkolny 2023/2024 i dni otwarte.

  Przypominamy, że zebranie z rodzicami dzieci nowoprzyjętych na rok szkolny 2023/2024
  do Publicznego Przedszkola w Przyborowie, odbędzie się 20 czerwca 2023r. o godz. 16:00
  w placówce, natomiast dzieci wraz z rodzicami zapraszamy na dni otwarte
  26 i 27 czerwca 2023r. od godz. 10:00 do 12:00.

 • (brak tytułu)

  „Szkoła do hymnu”

 • (brak tytułu)

  https://www.gov.pl/web/szczepimysie/materialy-dla-mediow


 • Procedura Covid

  PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA OBOWIĄZUJĄCA W ZSP PUBLICZNYM PRZEDSZKOLU
  W PRZYBOROWIE W CZASIE EPIDEMII COVID-19

  obowiązująca od 1 września 2020r


 • (brak tytułu)

 • (brak tytułu)

 • (brak tytułu)

  DROGI RODZICU!!!

  Ostemplowane znaczki mają swoją wartość.
  NIE WYRZUCAJ ICH DO KOSZA!
  Nasze przedszkole włącza się do akcji
  „Każdy znaczek wspiera misje”
  organizowanej przez Referat Misyjny Księży Werbistów.

  Inicjatywa trwa już od kilkudziesięciu lat
  i trwać będzie nadal, gdyż jednoczy ludzi wokół
  dobrej sprawy i pozwala zaangażować się każdemu,
  bez względu na jego status społeczny, finansowy oraz wiek.

  Co zrobić?
  * Ostemplowany znaczek  z koperty lub pocztówki wyciąć
  z  półcentymetrowym marginesem tak, aby go nie uszkodzić.
  * Wycięty znaczek przynieść do przedszkola
  i wrzucić do puszki wystawionej w korytarzu.

  DZIĘKUJEMY!


                               


 • (brak tytułu)

  25 maja 2018 roku zacznie obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
  2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
   danych osobowych i w sprawie ich swobodnego przepływu (tzw. RODO).

  KLAUZULA INFORMACYJNA RODO (dla rodziców)
  Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
  z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych informuję, że:

      1.Administratorem Państwa danych osobowych oraz danych Państwa dzieci jest
  Dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Przyborowie, zwany dalej administratorem,
  z którym można się skontaktować w następujący sposób:
  * listownie: Przyborów 136, 39-217 Grabiny
  * za pomocą poczty elektronicznej: dyrektor@zspprzyborow.pl

  2. Inspektor Ochrony Danych (IOD) Kontakt : m.kusek@czarna.com.pl

  3. Dane osobowe przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego
  rozporządzenie j/w o ochronie danych w celu realizacji zadań ustawowych,
  określonych w Ustawie – Prawo oświatowe
  z dn. 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 59 oraz Ustawy o systemie oświaty
  z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 2198) w celu realizacji statutowych,
  zadań dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych w placówce,
  nie będą udostępniane innym odbiorcom.

  4. Podstawą przetwarzania danych osobowych uczniów jest ustawa Prawo oświatowe,
  ustawa o systemie oświaty, ustawa o systemie informacji oświatowej,
  rozporządzenie MEN w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola,
  szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej
  oraz rodzajów tej dokumentacji, ogół aktów prawnych dotyczących
  pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

  5. Posiadacie Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania,
  usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych,
  prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie
  bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

  6. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
  tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych.

  7. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe
  ze względu na przepisy prawa oświatowego j/w.

  8. Dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany,
  w tym również w formie profilowania. Profilowanie może odbywać się w szczególności
  ze względu na wiek, płeć, poziom znajomości języka obcego lub wybrane zajęcia sportowe.

  9. Dane osobowe uczniów będą przechowywane przez okres nauki
  w Zespole – Szkolno-Przedszkolnym w Przyborowie 
  oraz po tym czasie przez okres wskazany w przepisach szczególnych.


  Ogólne warunki ubezpieczenia EDU PLUS