• Rusza rekrutacja na rok szkolny 2023/2024!

  Rusza rekrutacja na rok szkolny 2023/2024!

  Szanowni Państwo!

  Dziecko, to największy skarb dla rodzica. Każdy rodzic chce jak najlepszej opieki dla swojej pociechy. Szuka osoby, instytucji, której może zaufać. My to wiemy! Dlatego chcemy wyjść naprzeciw Państwa oczekiwaniom. Cieszymy się, że jesteście Państwo zainteresowani naszą placówką.

  Naszą pracę cechuje: 

  • Widzenie świata oczami dziecka.
  • Szacunek dla każdego dziecka.
  • Uwzględnienie możliwości i potrzeb naszych przedszkolaków.
  • Uczenie przez zabawę.
  • Edukacja bez zbędnego stresu.
  • Rozwijanie spontaniczności, podtrzymywanie radości dzieciństwa.

  Oferta naszego przedszkola:

  • Realizujemy program wychowania przedszkolnego, zatwierdzony przez dyrektora przedszkola oraz programy autorskie.
  • Zajęcia prowadzone są metodami aktywnymi.
  • Sale są wyposażone w nowoczesne tablice interaktywne
  • W pracy z dziećmi korzystamy z metod znanych w pedagogice: Metody M. Montessorii, Labana, Scherborne, Dobrego Startu.
  • W pracy z dziećmi nadpobudliwymi wykorzystujemy techniki humoru i dowcipu.
  • Umożliwiamy dzieciom udział w zajęciach dodatkowych.

  Oferta zajęć dodatkowych:

  • Rytmika przy akompaniamencie instrumentu.
  • Język angielski
  • Religia
  • Przedstawienia teatralne w ramach zgłoszonych ofert. (Oferta cen zostanie przedstawiona  na zebraniu)

  Proponujemy państwu:

  • Udział w zebraniach ogólnych i grupowych.
  • Udział w zajęciach otwartych.
  • Udział w uroczystościach, zabawach przedszkolnych.
  • Wspólne wyjazdy wycieczkowe.

  ORGANIZACJA PRACY NASZEGO PRZEDSZKOLA

  Przedszkole jest czynne od 6.30 – do 16:00

  Pamiętaj rodzicu, to są godziny, których musisz przestrzegać.

  Bezpłatna realizacja Podstawy Programowej odbywa się

  w godz.  7:30 – 12:30.

  Każda godzina wykraczająca poza realizację

  Podstawy Programowej – 1,14 zł.

  Dla dzieci 6-letnich godziny wykraczające poza realizację Podstawy Programowej są bezpłatne.

  Dziecko może korzystać z trzech posiłków:

  • śniadanie           3,00zł
  • obiad                 4,50 zł
  • podwieczorek    2,00 zł

  Wpłaty należy dokonywać do 5-tego każdego miesiąca przelewem na konto.

  Dziecko powinno być przyprowadzane i odbierane przez rodziców lub opiekunów. Jeżeli będą to osoby trzecie należy zgłosić ten fakt nauczycielce.

  Jeżeli dziecko choruje nie należy przyprowadzać go do przedszkola, ponieważ zarazi inne dzieci. Nie należy dawać dziecku żadnych leków do przedszkola. Jeżeli dziecko zachoruje w przedszkolu skontaktujemy się z Państwem telefonicznie, w nagłych przypadkach wezwiemy pogotowie.

  CO BĘDZIE DZIECKU POTRZEBNE W PRZEDSZKOLU:

  • pantofle,
  • zapasowe ubranie,
  • chusteczki nawilżające
  • wyprawka będzie uzgadniana na zebraniu, nie należy nic kupować.

  RODZICU PAMIETAJ!

  Jeżeli Twoje dziecko ma przytulankę  i trudno mu się z nią rozstać, niech przyniesie ją do przedszkola będzie mu raźniej i weselej. Jednak nie pozwól przynosić mu innych zabawek, gdyż są one przyczyną kłótni  i nieporozumień między dziećmi.

  SPOTKANIA ADAPTACYJNE DLA RODZICÓW

  20.06.2023r. godz. 16:00

  SPOTKANIA ADAPTACYJNE DLA DZIECI

  26-27.06.2023r. godz 10:00-12:00

  Wszystkie te propozycje mają jeden naczelny cel: Integracja dzieci, rodziców i nauczycieli!

  PRZEBIEG REKRUTACJI

  01.02.2023 r. – 17.02.2023 r.  – składanie kart w przedszkolu

  Terminy spotkań będą na bieżąco aktualizowane na przedszkolnej stronie internetowej i tablicy informacyjnej w przedszkolu.

  Osoby zainteresowane prosimy o pobranie „Karty zgłoszenia dziecka”

 • (brak tytułu)

  „Szkoła do hymnu”

 • (brak tytułu)

  https://www.gov.pl/web/szczepimysie/materialy-dla-mediow


 • Procedura Covid

  PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA OBOWIĄZUJĄCA W ZSP PUBLICZNYM PRZEDSZKOLU
  W PRZYBOROWIE W CZASIE EPIDEMII COVID-19

  obowiązująca od 1 września 2020r


 • (brak tytułu)

 • (brak tytułu)

 • (brak tytułu)

  DROGI RODZICU!!!

  Ostemplowane znaczki mają swoją wartość.
  NIE WYRZUCAJ ICH DO KOSZA!
  Nasze przedszkole włącza się do akcji
  „Każdy znaczek wspiera misje”
  organizowanej przez Referat Misyjny Księży Werbistów.

  Inicjatywa trwa już od kilkudziesięciu lat
  i trwać będzie nadal, gdyż jednoczy ludzi wokół
  dobrej sprawy i pozwala zaangażować się każdemu,
  bez względu na jego status społeczny, finansowy oraz wiek.

  Co zrobić?
  * Ostemplowany znaczek  z koperty lub pocztówki wyciąć
  z  półcentymetrowym marginesem tak, aby go nie uszkodzić.
  * Wycięty znaczek przynieść do przedszkola
  i wrzucić do puszki wystawionej w korytarzu.

  DZIĘKUJEMY!


                               


 • (brak tytułu)

  25 maja 2018 roku zacznie obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
  2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
   danych osobowych i w sprawie ich swobodnego przepływu (tzw. RODO).

  KLAUZULA INFORMACYJNA RODO (dla rodziców)
  Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
  z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych informuję, że:

      1.Administratorem Państwa danych osobowych oraz danych Państwa dzieci jest
  Dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Przyborowie, zwany dalej administratorem,
  z którym można się skontaktować w następujący sposób:
  * listownie: Przyborów 136, 39-217 Grabiny
  * za pomocą poczty elektronicznej: dyrektor@zspprzyborow.pl

  2. Inspektor Ochrony Danych (IOD) Kontakt : m.kusek@czarna.com.pl

  3. Dane osobowe przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego
  rozporządzenie j/w o ochronie danych w celu realizacji zadań ustawowych,
  określonych w Ustawie – Prawo oświatowe
  z dn. 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 59 oraz Ustawy o systemie oświaty
  z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 2198) w celu realizacji statutowych,
  zadań dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych w placówce,
  nie będą udostępniane innym odbiorcom.

  4. Podstawą przetwarzania danych osobowych uczniów jest ustawa Prawo oświatowe,
  ustawa o systemie oświaty, ustawa o systemie informacji oświatowej,
  rozporządzenie MEN w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola,
  szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej
  oraz rodzajów tej dokumentacji, ogół aktów prawnych dotyczących
  pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

  5. Posiadacie Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania,
  usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych,
  prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie
  bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

  6. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
  tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych.

  7. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe
  ze względu na przepisy prawa oświatowego j/w.

  8. Dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany,
  w tym również w formie profilowania. Profilowanie może odbywać się w szczególności
  ze względu na wiek, płeć, poziom znajomości języka obcego lub wybrane zajęcia sportowe.

  9. Dane osobowe uczniów będą przechowywane przez okres nauki
  w Zespole – Szkolno-Przedszkolnym w Przyborowie 
  oraz po tym czasie przez okres wskazany w przepisach szczególnych.


  Ogólne warunki ubezpieczenia EDU PLUS